Košík


Košík je prázdný

Facebook
Staňte se fanoušky našeho obchodu   - - -  a získávejte pravidelné informace a novinky z našeho sortimentu.
Odběr novinek

Obchodní podmínky

Všechny ceny v našem internetovém obchodě jsou KONEČNÉ VČETNĚ DPH.


Obchodní podmínky


verze 5/2018SANSIMON, s.r.o.

IČ:26929228

tř. Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 BrnoTyto všeobecné obchodní podmínky prodávajícího upravují vzájemná práva a
povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní
smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou
osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu
prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na adrese
http://eshopchdznojmo.webuje.cz/ (dále jen „webové rozhraní obchodu“)Výběr zboží

Zboží nabízené prodávajícím ke koupi si kupující vybírá prohlížením
katalogu na webovém rozhraní obchodu. Levý sloupec menu obsahuje
kompletní přehled jednotlivých dílen a nabízených služeb - v průběhu
jeho procházení se zobrazují podrobnější podskupiny výběru kategorií. Z
tohoto náhledu lze odskočit na detail konkrétního produktu. Nebo si
můžete zboží vybrat pomocí vyhledávače - do kterého napíšete požadované
zboží a zmáčknete tlačítko "Enter" a zobrazí se Vám skupina nebo přímo
zboží Vašeho výběru. Pro podrobný popis zboží stačí kliknout na název
nebo "více info".

Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné na webovém rozhraní obchodu jsou
nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně
tohoto zboží.

Vložení zboží do košíku

U výrobků, které budete chtít zaslat, kliknete na tlačítko "Koupit" nebo
"více info" a tam "vlož do košíku". Pomocí zmáčknutí tlačítka myši na
kteroukoliv dílnu nebo kategorii v levém menu se můžete z košíku vrátit
zpět k vybírání dalších položek, nebo dokončit objednávku a zboží
"Objednat". V případě většího počtu kusů daného zboží je možné do
kolonky množství napsat počet kusů a poté kliknout na žlutou kulatou
šipku "Přepočítat", případně červeným křížkem "Odstranit".

Odeslání objednávky

Pro uzavření objednávky dáte poslední ze zvolených položek do košíku a
dokončíte objednávku - vyplníte "Dodání zboží", "Kontaktní údaje",
"Fakturační adresu" a do "Poznámky" upřesníte bližší údaje o konkrétně
vybraném zboží, např. barvu, látku, atd a kliknete na "Objednat". Na
Vámi zadanou emailovou adresu přijde "Potvrzení přijetí objednávky",
které obsahuje název zboží, cenu zboží s DPH, cenu za dopravu zboží s
DPH, a to v závislosti na kupujícím zvoleném způsobu dodání zboží a
kupujícím zadané identifikační a kontaktní údaje.

Závaznost objednávek

Každá objednávka, kterou kupující odeslal přes webové rozhraní obchodu
je učiněna kupujícím závazně a neodvolatelně. Objednávka kupujícího
odeslaná prodávajícímu přes webové rozhraní obchodu, je závazným a
jednostranně neodvolatelným návrhem kupujícího na uzavření kupní
smlouvy. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění
veškerých povinných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři na
webovém rozhraní obchodu.

V Ceně zboží nejsou obsaženy náklady na dopravu. Ceny za dopravu jsou
stanoveny v odstavci Náklady za dopravu těchto obchodních podmínek.
Kupující je povinen vedle ceny zboží s DPH uhradit cenu za dopravu zboží
s DPH, a to v závislosti na jím zvoleném způsobu dodání zboží.

Potvrzení Vaší objednávky

Po odeslání objednávky prodávajícímu, je kupujícímu prodávajícím v
souladu s ust. § 1827 odst. 1 občanského zákoníku zasláno formou emailu
na emailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, potvrzení o
obdržení objednávky. Součástí potvrzení je kopie objednávky kupujícího.
Zaslání potvrzení o obdržení objednávky není považováno za akceptaci
objednávky kupujícího ze strany prodávajícího.

Uzavření kupní smlouvy

Samotná kupní smlouva je uzavřena akceptací objednávky, jakožto návrhu
kupujícího na uzavření kupní smlouvy, ze strany prodávajícího, přičemž
za akceptaci se považuje předání objednaného zboží či jeho části přímo
kupujícímu či přepravci k doručení kupujícímu nebo výslovná akceptace
návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího učiněná
písemnou formou, např. prostřednictvím emailu, zaslaného na emailovou
adresu kupujícího uvedenou v objednávce.

Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku kupujícího nebo její
část bez jakýchkoliv sankcí do okamžiku odeslání zboží či jeho předání
kupujícímu, a to zejména v případech, kdy není schopen zboží dodat
(např. v požadovaném množství, druhu či za kupní cenu uvedenou v
objednávce kupujícího). V takovém případě je prodávající vždy povinen
kupujícího o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat na jím
uvedenou e-mailovou adresu, popř. mobilní telefon.

Prodávající má právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy z důvodu
dlouhodobé nedostupnosti, nemožnosti dodat zboží do určitého termínu,
vyprodání zboží a zjevné chyby. Zjevnost chyby určuje rozdíl cen chybné
a obvyklé. Cenou obvyklou se rozumí dle zákona o cenách cena shodného
nebo z hlediska užití porovnatelného nebo vzájemně zastupitelného zboží.

Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést v objednávkovém formuláři všechny položky
označené prodávajícím jako povinné.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu
včetně ceny za dopravu, která mu byla sdělena z webového rozhraní
obchodu ještě před odesláním závazné objednávky a která je současně
uvedena v závazné objednávce kupujícího.

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu
informovat prodávajícího o zjištěných závadách.

Dodací lhůty

Expedice zboží se pohybuje zpravidla od 1 do 7 dnů a maximálně do 14-ti
dnů od doručení objednávky kupujícího prodávajícímu. Pokud nebude zboží
prodávajícím vyexpedováno do 2 týdnů od doručení objednávky kupujícího,
prodávající poskytne kupujícímu informaci o stavu jeho objednávky a
předpokládaném termínu expedice zboží, a to formou sms nebo e-mailu.

Doprava a přebírání zboží

Při přebírání zboží je kupující povinen zboží od doručovatele či
přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a
v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně přepravci či doručovateli
oznámit. V případě shledání porušení obalu svědčících o neoprávněném
vniknutí do zásilky se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu
nepřevzít! Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka
splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější
reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Faktura, nebo
paragon, sloužící zároveň jako daňový doklad a záruční list, jsou
přiloženy k zásilce.

Platební podmínky

Platba předem bankovním převodem – kupující při převzetí zboží nic
neplatí.

Platba na dobírku - zboží kupující zaplatí dopravní společnosti při jeho
převzetí.

Platba při osobním odběru - zboží kupující zaplatí v kamenných
prodejnách:

- Chráněné dílny Znojmo, Palackého 13, Znojmo (08.00 - 15.00)
- Prodejna "Baltazar", Divišovo nám. 9, Znojmo (09.00 - 17.00)

hotově, nebo předem bankovním převodem na účet.

Náklady na dopravu

Ceny jsou uvedeny včetně DPH 21%, případně včetně dálniční daně a
palivových příplatků. Pro větší zásilky se sjednává induviduální cena
dopravy dle hmotnosti a rozměrů zásilky dle tarifů České pošty.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost zboží

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za
vady zboží se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména zák.
č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s
kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se
rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou
požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo
na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné
vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům
právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro
který se věc obvykle používá.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou
(dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby
prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu
odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď
výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může
kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy
odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s
kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil, nebo jej
neoznámil prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy se o rozporu s
kupní smlouvou dozvěděl nebo musel dozvědět. Rozpor s kupní smlouvou,
který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se
považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to
neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí.
Pokud je zjištěno poškození, dopravcem je vyhotoven záznam o poškození.
Reklamace mechanického poškození výrobku, které nebylo patrné při
převzetí zásilky, je nutné uplatnit neprodleně po jejich odhalení, tj.
ihned, před prvním použitím výrobku. Pozdější reklamace mechanického
poškození výrobku nemusí být uznány jakožto oprávněné. Odpovědnost za
poškození v průběhu přepravy nese přepravce, neboť veškeré zboží je
pojištěno.

Záruka za jakost

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů)
způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za
vadu a nelze ji reklamovat.

Ke každému zboží je přikládán daňový doklad: účtenka nebo faktura, která
může sloužit zároveň jako záruční list.

K zániku záruky za jakost zboží dochází zejména těmito způsoby:

- poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem
při převzetí - veškeré zásilky odesíláme pojištěné);

- mechanickým poškozením zboží;

- neodbornou instalací, neodborným uvedením do provozu, neodborným
zacházením, obsluhou či skladováním;

- použitím, které je v rozporu s návodem k použití, nebo obvyklým
způsobem použití;

- používáním zboží v podmínkách, které jsou v rozporu v podmínkách
uvedených v dokumentaci;

- poškozením vnějšími vlivy nebo živly;

- zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo opotřebením.

Reklamace zboží

Reklamace zboží se řídí reklamačním řádem a je vyřizována bez zbytečných
odkladů. Zákonem stanovená maximální lhůta na vyřízení reklamace je 30
dnů. Kupující na vlastní náklady zašle reklamované zboží s veškerým
příslušenstvím ve vhodném a dostatečně chránícím obalu na adresu kamenné
prodejny Palackého 13, 669 02 Znojmo, případně zboží na tuto adresu
osobně doručí, a přiloží k němu podrobný popis závady a originál dokladu
(faktury). Při uznané reklamaci náklady na odeslání zboží zpět hradí
prodávající. Pokud reklamace není uznána, pak je zboží zasláno zpět
kupujícímu na jeho náklady.

Odstoupení od smlouvy kupujícím spotřebitelem uzavřené distančním
způsobem

Kupující spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání
důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží (u kupní smlouvy, jejímž
předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne
převzetí poslední dodávky zboží; u kupní smlouvy, jejímž předmětem je
pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky
zboží).

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující
spotřebitel o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího,
formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo e-mailem). Aby
byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat
odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který
kupující spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce, pokud
kupující spotřebitel výslovně neurčil jinak. Platbu vrátí prodávající až
po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li kupující spotřebitel, že
zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. Zboží bez zbytečného
odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní
smlouvy, musí kupující spotřebitel zaslat zpět nebo je předat na adrese
kamenné prodejny Palackého 13, 669 02 Znojmo, přičemž kupující
spotřebitel ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Lhůta se
považuje za zachovanou, pokud kupující spotřebitel odešle prodávajícímu
zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

Kupující spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku
nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení
se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Kupující
spotřebitel bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím
spotřebitelem bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno,
vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu spotřebiteli nárok na náhradu škody
jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn
jednostranně započíst proti nároku kupujícího spotřebitele na vrácení
kupní ceny.

Zboží by měl kupující spotřebitel vrátit prodávajícímu pokud možno v
původním nepoškozeném obalu, nepoužité, opatřené všemi ochrannými
fóliemi, kompletní včetně příslušenství, návodu atd., s dokladem o
koupi, jinak nepoškozené.

Zboží by mělo být zasláno doporučeně a pojištěné, jelikož prodávající
neručí za jeho případnou ztrátu. (Pozn. doporučeně neznamená na
dobírku).

Kupující spotřebitel není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě
osobního převzetí zboží v kamenných prodejnách prodávajícího, kde si
mohl zboží řádně před jeho převzetím a zaplacením prohlédnout a
vyzkoušet.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je
příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00
Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.


Ochrana osobních údajů dle nařízení GDPR

1.1.Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře na
dodávku služeb, potvrzuje uživatel, že je srozuměn s podmínkami ochrany
osobních údajů, že vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v
celém rozsahu akceptuje.

1.2 Poskytovatel je správcem osobních údajů uživatelů podle čl. 4 bod 7)
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů) (dále jen: “GDPR”). Poskytovatel se zavazuje zpracovávat
osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR.

1.3. Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo
identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je
fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména
odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo,
lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních
prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní
nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.4 Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro
úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt). Účelem zpracování
osobních údajů je vyřízení objednávky uživatele a výkon práv a
povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a
Uživatelem.

1.5 Poskytovatel používá služeb subdodavatelů, zejména poskytovatele
mailingových služeb a poskytovatele webhostingu. Subdodavatelé jsou
prověřeni z hlediska bezpečného zpracování osobních údajů. Poskytovatel
a subdodavatel webhostingu uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů,
dle které subdodavatel odpovídá za řádně zabezpečení fyzického,
hardwarového i softwarového perimetru, a tedy nese vůči uživateli přímou
odpovědnost za jakýkoli únik či narušení osobních údajů.

1.6 Poskytovatel ukládá osobní údaje uživatele po dobu nezbytnou k
výkonu práv a dobu 2 roky od ukončení smluvního vztahu. Po jejich
uplynutí budou údaje vymazány.

1.7 Uživatel má právo požadovat od poskytovatele přístup ke svým osobním
údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě
omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Uživatel má právo na výmaz osobních
údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR.

1.8 Uživatel má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů
v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu
osobních údajů.

1.9 Uživatel nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních
údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez
poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany
poskytovatele plnit.


II. Závěrečná ustanovení

2.1 Tyto podmínky pozbývají platnosti uplynutím doby uvedené v čl. 1.6
těchto podmínek.

2.2 Uživatel souhlasí s těmito podmínkami vyplněním objednávky.

2.3 Vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí GDPR a právním
řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění.

2.4 Kupující prohlašuje, že se před vyplněním objednávky a jejím
odesláním prodávajícímu seznámil s těmito obchodními podmínkami, že jím
plně porozuměl a s jejich obsahem bezvýhradně souhlasí.      

Copyright © 2020 . SANSIMON s.r.o. Chráněné dílny Znojmo | Mapa webu | Doporučujeme: eshop zdarma eshop zdarma | administrace webu